Podmienky používania a právne obmedzenia

Podmienky používania a právne obmedzenia (ďalej len "podmienky") web stránok na web lokalite www.cmation.sk. Používaním web stránok na web lokalite www.cmation.sk (ďalej len "lokalita"), súhlasíte s právnymi podmienkami.

Používanie web stránok

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. vám dáva oprávnenie prezerať a načítať  obsah z tejto lokality ako obrazový, zvukový, alebo zvukovo-obrazový materiál, texty, popisy, programy alebo prezentácie (ďalej len „Materiál”) výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky doložky, týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto lokalite nesmiete žiadnym spôsobom upravovať alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať tieto materiály pre akýkoľvek verejný či komerčný účel bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Cmation Studio, s.r.o.. Za týchto podmienok je akékoľvek používanie týchto materiálov na akejkoľvek inej lokalite, či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na tejto lokalite sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie, akýchkoľvek materiálov z tejto lokality môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať túto lokalitu bude ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Používanie softvéru

Ak si z tejto lokality stiahnete softvér (ďalej len "Software"), používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam Licenčnej zmluvy pre softvér (Software Licence Agreement), ktorá je prílohou softvéru, alebo je dodávaná spolu so softvérom. Softvér nesmiete sťahovať ani inštalovať, pokiaľ si neprečítate a neprijmete podmienky Licenčnej zmluvy pre tento softvér.

Podmienky, ktorým sa užívateľ podriadi

Iné informácie, než informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, na ktoré sa vzťahuje Online prehlásenie o ochrane súkromia spoločnosťou Cmation Studio, s.r.o., čiže akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznamy, ktoré prenesiete alebo zašlete na túto lokalitu, nebudú považované za dôverné ani za chránené (ďalej len "Oznam"). Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. nebude mať k oznamom žiadne záväzky. Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť, začleňovať a inak používať oznam a všetky dáta, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti oznamu pre akékoľvek a všetky komerčné či nekomerčné účely. Zakazuje sa vám prenášať alebo zasielať na túto lokalitu alebo z tejto lokality akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováravé, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Užívateľské diskusné skupiny

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. môže, ale nie je povinná monitorovať alebo prezerať ktorékoľvek časti lokality, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje oznamy alebo komunikujú výhradne medzi sebou, vrátane diskusných skupín, bulletinov či iných užívateľských fór, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené a obsah akéhokoľvek z takých oznamov. Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. však nebude žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť v súvislosti s obsahom akéhokoľvek takéhoto oznamu, či už by mala takáto zodpovednosť vzniknúť na základe zákonov,ktoré sa týkajú autorských práv, ochrany pred ohováraním, ochrany súkromia, na základe zákonov proti pornografii či iným spôsobom. Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. si podrží právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by považovala za protiprávny, urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný.

Odkazy na iné web servery a lokality

Odkazy na web servery a lokality tretích strán uvádzame na tomto web serveri len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte túto lokalitu. Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. nepreskúmala všetky tieto web stránky tretích strán a nemá vplyv a nenesie zodpovednosť za žiadnu z týchto web stránok, ich obsah, ani za politiku ochrany súkromia, ktorá sa na nich uplatňuje. Tieto serveri a lokality teda nepodliehajú schváleniu spoločnosti Cmation Studio, s.r.o. a spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov alebo ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadom výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z web serverov tretích strán, na ktoré tento server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tejto lokalite alebo zmeny produktov a cien v týchto materiáloch popísaných.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o., jej dodávatelia alebo iné tretie strany spomenuté na tejto lokalite nebudú v žiadnom prípade zodpovedné za žiadne škody akéhokoľvek druhu (včítane tých, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov), ktoré by vznikli na základe používania, neschopnosti používať alebo na základe výsledkov používania tejto lokality, akéhokoľvek web servera alebo lokality, na ktorý sa z tejto lokality odkazuje, alebo materiálov či informácií, obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých takýchto web serveroch alebo lokalitách, či už na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo akýchkoľvek iných právnych záruk. Ak používanie materiálov či informácií z tejto lokality bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy vašich zariadení či dát, ponesiete všetky náklady na vyššie uvedené. Platné zákony možno nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné či následné škody, takže vyššie uvedené vylúčenie alebo obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Platné zákony

Táto lokalita je spravovaná spoločnosťou Cmation Studio, s.r.o. z jej kancelárií v Bratislave v Slovenskej republike. Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. netvrdí, že materiály na tejto lokalite sú vhodné alebo dostupné pre používanie mimo Slovenskej republiky a prístup k nim je zakázaný na územiach, kde je ich obsah protiprávny. Nesmiete používať, exportovať alebo reexportovať materiály dostupné na tejto lokalite alebo ich akúkoľvek kópiu či adaptáciu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom či predpisom, vrátane zákonov a predpisov Slovenskej republiky o exporte, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené. Ak sa rozhodnete navštíviť túto lokalitu z miesta nachádzajúceho sa mimo územia Slovenskej republiky, činíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za zlučiteľnosť tejto aktivity s platnými miestnymi zákonmi. Tieto podmienky sa budú riadiť podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podľa nich zostavené, bez toho aby boli uvedené v platnosť akékoľvek zásady kolízie právnych noriem.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Určité ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach tejto lokality. 

Dokument "Podmienky používania a právne obmedzenia" je platný od 2. 5. 2020
Revidované: máj 2020